HOME INT
Russian INT

Russian Intelligence Groups

What is SVR? What is FSB?

SVR - Sluzhba Vneshney Razvedki:対外情報局

FSB - Federal'naya Sluzhba Bezoopasnasti:連邦保安局